ردیف نام کتاب مولف مترجم انتشارات
۱- محاسبات عددی مهری .. امیر کبیر
۲- محاسبات عددی جرالد . ویتلی پورپاک دانشکده فنی
۳- محاسبات عددی

عزیزی .

پور قلی .

... شرح
۴- محاسبات عددی نیکوکار ...
۵- آنالیز عددی بردن

بابلیان .

عالم زاده

ققنوس
۶- آنالیز عددی برای عاوم کاربردی ایزاکسون سید محمد حسینی تربیت مدرس
۷- آنالیز عددی کاربردی جرالد . ویتلی عالم زاده آییژ
۸- آنالیز عددی اتکینسون

دهقان .

گل بابای .

دانش نگار
۹- آنالیز عددی۱ بابلیان ... پیام نور
۱۰ آنالیز عددی۲ احمدی .. پیام نور
۱۱ آنالیز عددی ۱و۲ کرایه چیان ... فردوسی
۱۲ روشهای عددی کاربردی در مهندسی مجذوبی ... بوعلی
۱۳- روشهای عددی پیشرفته مجذوبی .. بوعلی
۱۴- ریاضیات محاسباتی دمیدمیچ جهاد دانشگاهی شریف
۱۵- نظریه و کاربرد آنالیز عددی فیلیپس تیلر میرنیا . بهفروز نشر دانشگاهی
۱۶- آنالیز عددی ۱و۲ دیوید کینکید توتونیان صائمی امام رضا
۱۷- الگوریتمهای عددی توتونیان ... فردوسی